De zorg in Nederland

De zorg in Nederland is in vier verschillende wetten geregeld. U kunt daarvoor terecht bij uw gemeente, uw zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor in de regio waar u woont. Waar u naartoe kunt, hangt vooral af van de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Bekijk de vier wetten van ons zorgstelsel in beeld (pdf)
""

Gemeenten- WMO

Gemeenten - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen? Of om mee te kunnen doen in de maatschappij? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dit niet op eigen kracht (meer) kunnen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding, ondersteuning in het huishouden en het ontlasten van de mantelzorger. Maar om ook algemene voorzieningen zoals maaltijdvoorzieningen, een buurthuis of maatschappelijke opvang.

Iedere gemeente bepaalt hoe ze ondersteuning voor haar inwoners regelt. Veel gemeentes hebben een speciaal Wmo-loket waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies. Een loket kan een balie zijn in het gemeentehuis, maar ook een telefoonnummer of een website. Informeer ernaar bij uw gemeente of kijk op de website van de rijksoverheid.

Zorgverzekeraars - Zvw

Zorgverzekeraars – Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. De overheid bepaalt wat er in de zorgverzekering zit. We noemen dit ook wel de basisverzekering. Deze verzekering dekt o.a. de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en de wijkverpleging. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Lees verder over de zorgverzekering op de website van de rijksoverheid of bekijk onze zorgverzekeringen.

Zorgkantoren - Wlz

Zorgkantoren – Wet langdurige zorg (Wlz)
Wie 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, heeft recht op zorg uit de Wet langdurige zorg. Wlz-zorg is er voor onder meer ouderen, dementerenden, chronisch zieken of mensen met een handicap of psychische aandoening. Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk. Dit wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald. Iedereen die in Nederland woont en werkt, en een zorgverzekering heeft, is verzekerd voor Wlz-zorg. Een indicatie van de Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen. In Nederland voeren zorgkantoren de Wlz uit. Als u in Friesland woont kunt u voor meer informatie terecht bij Zorgkantoor Friesland. Woont u buiten Friesland dan vindt u het zorgkantoor voor uw regio op Zorgverzekeraars Nederland of op de website van de rijksoverheid.

In deze animatie ziet u wat Zorgkantoor Friesland voor u kan betekenen bij het regelen van de Wlz-zorg.

Gemeenten - Jeugdwet

Gemeenten - Jeugdwet
Soms hebben kinderen hulp nodig. Ouders en verzorgers kunnen daarvoor bij de gemeente terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Lees verder over de Jeugdwet op de website van de rijksoverheid of informeer bij uw gemeente.

Regelhulp

Regelhulp: wegwijzer naar zorg en ondersteuning
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. U vindt er actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud.

Afspraken met gemeenten

De afspraken met de verschillende gemeenten in Nederland worden binnen Achmea door Zilveren Kruis voor De Friesland gemaakt. Meer informatie over de afspraken en samenwerkingsverbanden leest u op de website van Zilveren Kruis.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor