Premieopbouw

Iedere verzekerde boven de 18 jaar betaalt zorgpremie. Maar hoe berekenen we hoe hoog die premie wordt? We leggen het graag aan je uit in de animatie hieronder.

MUZIEK VAN DE FRIESLAND

(Beeldtekst: Zo is je premie opgebouwd.)

(Het hoofdkarakter stapt achter een groen blok vandaan met daarop de titel van de video en het logo van De Friesland.)

De opbouw van je premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen. De landelijke rekenpremie... plus een opslag op deze premie die je zorgverzekeraar bepaalt.

(We zien meerdere karakters rondom twee stapels munten staan.)

De overheid bepaalt elk jaar wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed. En welke premie hier bij hoort. Dit noemen we de rekenpremie. Die is dus voor iedereen gelijk.

Toch heeft elke zorgverzekeraar een andere premie. Hoe zit dat?

(We zien een optelsom met de woorden “opslag” en “rekenpremie”.)

Dat komt door de opslag die verzekeraars berekenen. Deze opslag komt bovenop de rekenpremie van de overheid.

(Het woord “opslag” vliegt omhoog en wordt opgevangen door het hoofdkarakter.)

De opslag wordt voor het grootste deel bepaald door de landelijke inschatting van zorgkosten, en de verwachte zorgkosten van De Friesland voor het komende jaar.

In de opslag zitten ook bedrijfskosten.

(Het woord “opslag” staat bij een stapel munten.)

Zoals kosten voor declaratieverwerking en klantenservice. Zodat we jou goed kunnen helpen.

(Een medewerker van De Friesland zwaait.)

Tot slot kijken we naar onze reserves: moet daar iets bij?

(Een muntje verdwijnt in een spaarvarken.)

Of kunnen we iets teruggeven aan onze verzekerden in de vorm van een lagere premie?

(Het muntje vliegt eruit.)

Want ons doel is niet om winst te maken.

Zo komen we uiteindelijk tot de premie die jij iedere maand betaalt.

Van iedere euro zorgpremie die jij betaalt besteden we ruim 98% aan de zorg. Zoals ziekenhuiszorg, medicijnen en huisartsenzorg.

Je kunt alles rustig nalezen op defriesland.nl/premie.

(Het hoofdkarakter springt achter een groen blok vandaan. Hierna vult het logo van De Friesland het hele beeld.)

MUZIEK VAN DE FRIESLAND SPEELT DOOR TOT HET EINDE VAN DE VIDEO

Veelgestelde vragen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg.

Dit noemen we het solidariteitsprincipe. Zo betaalt iedereen mee aan de kraamzorg voor moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen bijvoorbeeld nodig hebben. Hierdoor blijft de gezondheidszorg voor iedereen in Nederland betaalbaar en toegankelijk.

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen. Dit is voor iedereen hetzelfde. Toch is er verschil in de premie per zorgverzekeraar. Dat komt omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen (financieel) beleid heeft, eigen afspraken maakt over tarieven met zorgaanbieders en zelf bepaalt welke service hij verleent aan zijn klanten. Het totale bedrag aan premie dat door De Friesland voor de basisverzekering aan klanten in rekening wordt gebracht bestaat uit 2 delen:

1. De rekenpremie

Deze premie is op Prinsjesdag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld. Het is een vast bedrag dat voor elke zorgverzekeraar hetzelfde is.

2. Opslag op de rekenpremie

De opslag wordt voor een groot gedeelte bepaald door de zorgkosten die alle verzekerden van De Friesland samen maken in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Daarbij kijken we naar cijfers van de afgelopen jaren en naar de voorspellingen voor het komende jaar. Op basis daarvan schatten we in hoeveel zorgkosten we het komende jaar kunnen verwachten. Ook de bedrijfskosten spelen een rol en is de zorgpremie afhankelijk van de reserves die we als zorgverzekeraar hebben en de financiële eisen waaraan zorgverzekeraars wettelijk moeten voldoen.

Bij De Friesland gaat ruim 98% van je premie naar zorg. Hiermee betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen.

Met het overige deel organiseren we deze zorg. Onder deze bedrijfskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor

  • de inkoop van zorg
  • het verwerken van je declaraties
  • het beantwoorden van vragen door onze klantenservice

De Friesland is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Als we geld overhouden, dan gaat dat geld naar de zorg of gebruiken we dat om ons eigen vermogen te versterken, zodat we eventuele financiële tegenvallers kunnen opvangen.

Als het kan, gebruiken we een deel van onze reserves om ervoor te zorgen dat de premie minder hard stijgt. We zijn daarbij wel verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De minimale hoogte van deze reserves bepaalt de overheid.

De premieopbouw in beeld

In onderstaand schema vind je de opbouw van onze gemiddelde premie voor de basisverzekering. Het gaat om de opbouw van de gemiddelde premie van de twee polissen die wij voeren in 2024: Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Berekening voor Premie 2024
Rekenpremie VWS € 1.708
Resultaat op zorgactiviteiten - € 88
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 67
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten € -
Onttrekking aan reserves € -
Toevoeging aan reserves € 10
Opslag winst € -
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico € 9
Opslag i.v.m. oninbare premies € 3
Overig opslag € 14
Belasting € -
Gemiddelde premie € 1.723
Gemiddelde per maand € 143,58
Sleep de tabel om meer informatie te zien
Berekening voor Premie 2023
Rekenpremie VWS € 1.599
Resultaat op zorgactiviteiten - € 72
Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 57
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten - € 7
Onttrekking aan reserves € -
Toevoeging aan reserves € 23
Opslag winst € -
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico € 17
Opslag i.v.m. oninbare premies € 3
Overig opslag € 3
Belasting € -
Gemiddelde premie € 1.623
Gemiddelde per maand € 135,25

Verdere uitleg voorbeeld opbouw zorgpremie 2024:

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt ieder jaar op Prinsjesdag de rekenpremie bekend. Het Ministerie baseert deze premie op de kosten van de zorg die in het komende jaar verwacht en berekent wat dat per premiebetaler kost.

De Friesland maakt afspraken met zorgverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers. Dat noemen we zorginkoop. De afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, hoe de zorgverlener met de klant omgaat en de kosten. Ook werken we samen met zorgverleners aan vernieuwingen voor betere zorg en verlaging van de kosten.
Daarnaast krijgt iedere zorgverzekeraar een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Dit is de zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Een zorgverzekeraar krijgt een bedrage uit dit fonds wanneer ze bijvoorbeeld in verhouding meer klanten heeft met hoge zorgkosten.

Bedrijfskosten zijn de kosten die De Friesland maakt om zijn verzekerden een goede verzekering te kunnen bieden. Dus om goede zorg voor een betaalbare prijs in te kopen voor zijn verzekerden. Maar ook om verzekerden goed te kunnen informeren over hun verzekering en de vergoedingen. Daarvoor hebben we personeel nodig en betrouwbare automatisering. Schadebehandelingskosten zijn de kosten die we maken om de declaraties af te wikkelen. De Friesland kijkt voortdurend naar mogelijkheden om zijn kosten verder te verlagen.

De Friesland beheert de premiegelden die hij van zijn verzekerden ontvangt op een verantwoorde en toekomstbestendige manier. De Friesland spreidt daarom de risico’s. Het grootste deel van de beleggingen zit in vastrentende waarden, obligaties met een vaste rente.

Zorgverzekeraars moeten van de overheid een financiële reserve hebben. Dit om onverwachte tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Doordat de zorg in Nederland jaarlijks duurder wordt, moeten ook de reserves ieder jaar een beetje stijgen. De hoogte van de reserves is gelijk aan de zorgkosten die we in drie maanden uitkeren aan al onze verzekerden. 

Wanneer De Friesland meer inkomsten heeft dan uitgaven, kan hij een deel van dit positieve resultaat (de winst) teruggeven aan de verzekerden. Dit gebeurt dan via een verlaging van de premie. Er is dan sprake van een onttrekking aan reserves.

Verzekeraars die gericht zijn op het maken van winst, rekenen een winstopslag bij de berekening van de premie. Maar De Friesland heeft géén winstoogmerk en geen aandeelhouders. De Friesland rekent dus ook geen winstopslag door in de premie. 

Verzekerden krijgen korting als ze naast het wettelijk verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico nemen. Deze kortingen worden als opslag op de rekenpremie opgenomen in de premie.

Niet iedereen betaalt de zorgpremie. Zorgverzekeraars moeten inkomsten die ze verwachten mis te lopen verrekenen in de premie.

Heb je een vraag?

(058) 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer