Doorgaan naar hoofdinhoud

Privacy statement De Friesland

Uw privacy en Achmea

De Friesland is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Tot de Achmea Groep behoren onder andere Zilveren Kruis, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis.

Wie zijn wij?

Achmea B.V. is de rechtspersoon die (mede) handelt namens De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zij is de eindverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. is een zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert. Zij biedt de zogenaamde Basisverzekering aan waarvan het verzekerd pakket (de dekking) geheel door de Nederlandse overheid wordt vastgesteld.

De Friesland doet dat in nauwe samenwerking met haar collega verzekeraar Achmea Zorgverzekeringen N.V. die de aanvullende ziektekostenverzekeringen aanbiedt. Zoals de naam zegt, vullen deze verzekeringen de dekking van de Basisverzekering aan. Bijvoorbeeld fysiotherapie of tandartskosten.

De Friesland is gevestigd in Leeuwarden. Tot De Friesland behoren nog enkele andere rechtspersonen die ieder hun eigen specifieke taak hebben, bijvoorbeeld Zorgkantoor Friesland dat de Wet langdurige zorg uitvoert.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die hiervoor gelden, zoals de:

 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeringswet
 • Regeling Zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg
 • Telecommunicatiewet
 • Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Wij hanteren de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, zoals die door de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland is opgesteld.

Waarom vragen wij om uw gegevens?

Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw aanvraag te verwerken;
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren zoals het uitbetalen van zorgdeclaraties en zorgaanvragen beantwoorden;
 • te voldoen aan de wet waaronder het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en/of marktonderzoek te doen;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • binnen de Achmea groep te delen;
 • te delen met zakelijke partners als dat nodig is, bijvoorbeeld zorgverleners;
 • te delen met collectieve contractspartijen om vast te stellen of er recht op collectieve korting bestaat;
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van de Achmea groep.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product

Bij het aangaan van een verzekering hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Afhankelijk van het product vragen wij aanvullende gegevens. Voor de basisverzekering vragen wij bijvoorbeeld -op basis van de Zorgverzekeringswet- uw BSN (Burger Service Nummer). Bij onze meest uitgebreide aanvullende tandverzekering hanteren wij een medische selectie en vragen wij om medische gegevens.

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als De Friesland tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is frauderisico’s beheersen. Stichting CIS en haar deelnemers zijn bij het gebruik van uw persoonsgegevens via Stichting CIS gebonden aan het privacyreglement van CIS. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS.

Wij verwerken tijdens de looptijd van uw verzekering medische gegevens

Indien u bij ons een zorgverzekering heeft afgesloten, hebben wij gezondheidsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Tevens kunnen wij bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid nodig hebben voor de afhandeling van financiële diensten zoals bijv. een reisverzekering.

Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij vooraf uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en De Friesland kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

Als u ons belt of als wij u bellen nemen we het telefoongesprek op. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, te coachen en voor controledoeleinden. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast kunnen wij als het nodig is terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk anderhalf jaar gewist.

Wij gebruiken Cookies op onze website

De Friesland maakt op haar website gebruik van cookies. Het betreft hier zogenaamde analytische en statistische cookies die gebruikt worden om klantgedrag en klantvoorkeuren te kunnen analyseren en om onze website te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Het gebruik van dergelijke cookies is vrij toegestaan.

Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde tracking cookies. Daar vragen wij u expliciete toestemming voor. Die toestemming kunt u weigeren. Het gebruik van onze website blijft dan voor u gewoon mogelijk. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u gericht aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien waarvoor u belangstelling heeft getoond. Geplaatste cookies kunt u ook zelf van uw computer weer verwijderen als u dat wilt. U leest er meer over in ons cookiestatement.

Verstrekken van uw gegevens aan andere partijen

Om uw privacy te beschermen verstrekken wij alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of als dit op grond van wet- en regelgeving is toegestaan dan wel noodzakelijk of verplicht is.

Om de verplichtingen uit hoofde van de zorgverzekering te kunnen nakomen, mogen wij inlichtingen vragen en geven aan zorgverleners in het kader van de Zorgverzekeringswet. Wij stellen NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) beschikbaar aan Vecozo voor de controle op verzekering door zorgverleners. Zie www.vecozo.nl voor meer informatie.

Wat zijn uw rechten?

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd, in te zien. Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan. Ons adres is:

De Friesland Zorgverzekeraar
t.a.v. Compliance Officer
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

U kunt ons ook een e-mail sturen.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?

U kunt zich afmelden voor reclame per post of per e-mail. Bij elke commerciële e-mail die u van ons krijgt staat onderaan een link. Daarmee kunt u aangeven dat u die informatie in de toekomst niet meer wilt ontvangen.

U kunt ons ook een e-mail sturen. Daar kunt u ook andere wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat wij uw e-mailadres gebruiken. Of u stuurt een brief naar:

De Friesland Zorgverzekeraar
t.a.v. Afdeling Marketing
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Uw gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur zorgt voor de juiste verwerking van gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden conform bovengenoemde wet- en regelgeving verwerkt. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van zijn/haar medisch beroepsgeheim.

Gegevens die onder toezicht van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers die onder de functionele eenheid vallen, werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Nieuwe ontwikkelingen

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 11 januari 2018. De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:

Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Heeft u een vraag?