Doorgaan naar hoofdinhoud

Privacy

De Friesland Zorgverzekeraar garandeert dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden vastgelegd in de administratieve systemen van De Friesland.

Wet bescherming persoonsgegevens

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is deze registratie aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. De Friesland hanteert de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, zoals door de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Deze Gedragscode raakt ook Zorgkantoor Friesland dat de Wet langdurige zorg uitvoert in de regio Friesland.

Gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door De Friesland Zorgverzekeraar en haar dochterondernemingen gebruikt voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Wilt u niet dat uw gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten. Laat het ons via een e-mail weten. Wij sturen u dan geen informatie meer over producten en diensten van De Friesland.

Op de website zelf worden uw ingevoerde gegevens niet vastgelegd. Als u gegevens op de website invult, maken wij gebruik van een beveiligde server en wordt de gegevensuitwisseling versleuteld. De gegevens worden opgeslagen in de (klant)systemen en gebruikt om u zo beter van dienst te zijn of om onze dienstverlening uit te voeren. De bewaartermijn van de gegevens is niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gebruikt moeten worden. Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden, dan kunt u via de mail daarvoor een verzoek indienen.

Verstrekken van uw gegevens

Om uw privacy te beschermen verstrekt De Friesland geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van eerder genoemde wet- en regelgeving is toegestaan dan wel noodzakelijk is.
Als u zelf inzage in uw gegevens wilt, willen wij eerst voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Ook kunnen wij om privacy redenen geen gegevens over uw gezondheid verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail.
Om de verplichtingen uit hoofde van de zorgverzekering te kunnen nakomen, mag De Friesland inlichtingen vragen en geven aan zorgverleners in het kader van de Zorgverzekeringswet. De Friesland stelt NAW-gegevens beschikbaar aan Vecozo voor de controle op verzekering door zorgverleners. Zie www.vecozo.nl voor meer informatie.

Medisch beroepsgeheim

Onze medisch adviseur zorgt voor de juiste verwerking van gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden conform bovengenoemde wet- en regelgeving verwerkt. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Cookies

De Friesland maakt op haar website gebruik van cookies. Het betreft hier zogenaamde analytische en statistische cookies die geen individuele persoonsgegevens vasthouden, maar gebruikt worden om klantgedrag en klantvoorkeuren te kunnen analyseren en om onze website te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Het gebruik van dergelijke cookies is vrij toegestaan.

De Friesland maakt gebruikt van één externe partij bij de toepassing van analytische cookies: Google Analytics. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten de IP adressen anonimiseren.

Bij analytische- of statistische cookies worden nooit bijzondere persoonsgegevens betrokken, zoals gegevens over zorgconsumptie of financiële gegevens. Het gaat uitsluitend om gegevens die nodig zijn om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken.

Voor zogenaamde tracking cookies is toestemming van de gebruiker van onze website nodig. De Friesland heeft op dit moment geen tracking cookies in gebruik.

Heeft u in de cookie notificatie geklikt op de knop "Akkoord", dan heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf uw cookie instellingen aanpassen.

Geplaatste cookies kunt u ook zelf van uw computer weer verwijderen als u dat wilt. Lees meer.

Heeft u een vraag?