Doorgaan naar hoofdinhoud

Privacy statement

Wie is De Friesland Zorgverzekeraar?

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (hierna De Friesland) is een zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert. Zij biedt de zogenaamde Basisverzekering aan waarvan het verzekerd pakket (de dekking) geheel door de Nederlandse overheid wordt vastgesteld.

De Friesland doet dat in nauwe samenwerking met haar collega verzekeraar De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. die de aanvullende ziektekostenverzekeringen aanbiedt. Zoals de naam zegt, vullen deze verzekeringen de dekking van de Basisverzekering aan. Bijvoorbeeld fysiotherapie of tandartskosten.

De beide verzekeraars tezamen werken onder de naam De Friesland (Zorgverzekeraar).

Het bestuur/de directie van beide verzekeraars wordt door dezelfde mensen gevormd. De Friesland is gevestigd in Leeuwarden. Tot De Friesland behoren nog enkele andere rechtspersonen die ieder hun eigen specifieke taak hebben, bijvoorbeeld Zorgkantoor Friesland dat de Wet langdurige zorg uitvoert.

DFZ Tussenholding N.V. is de rechtspersoon die (mede) handelt namens De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. Zij is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Meer informatie is te vinden in het maatschappelijk verslag dat elk jaar wordt opgesteld en dat te vinden is op de website van De Friesland.

De Friesland is een zelfstandige divisie binnen het Achmea concern.

Uw privacy en De Friesland

De Friesland gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die hiervoor gelden, zoals de:

 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeringswet
 • Regeling Zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg
 • Telecommunicatiewet
 • Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

De Friesland hanteert de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, zoals die door de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland is opgesteld. Deze Gedragscode raakt ook Zorgkantoor Friesland en kunt u op onze website vinden. Het Zorgkantoor heeft een eigen registratie van persoonsgegevens.

Waarom vragen wij om uw gegevens?

Als u klant bij De Friesland wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw aanvraag te verwerken
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren zoals het uitbetalen van zorgdeclaraties en zorgaanvragen beantwoorden
 • te voldoen aan de wet waaronder het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en/of marktonderzoek te doen
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
  de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • binnen het Achmea concern te delen met Zilveren Kruis (in het kader van zorginkoop);
 • te delen met zakelijke partners als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld zorgverleners
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van De Friesland

Welke gegevens verwerken wij van u?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product

Bij het aangaan van een verzekering hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Afhankelijk van het product vragen wij aanvullende gegevens. Voor de basisverzekering vragen wij bijvoorbeeld -op basis van de Zorgverzekeringswet- uw BSN (Burger Service Nummer). Bij onze meest uitgebreide aanvullende tandverzekering hanteren wij een medische selectie en vragen wij om medische gegevens.

Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als De Friesland tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is frauderisico’s beheersen. Stichting CIS en haar deelnemers zijn bij het gebruik van uw persoonsgegevens via Stichting CIS gebonden aan het privacyreglement van CIS. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS.

Wij verwerken tijdens de looptijd van uw verzekering medische gegevens

Indien u bij ons een zorgverzekering heeft afgesloten, hebben wij gezondheidsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Tevens kunnen wij bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid nodig hebben voor de afhandeling van financiële diensten zoals bijv. een reisverzekering.

Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij vooraf uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en De Friesland kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

Als u ons belt of als wij u bellen nemen we het telefoongesprek op. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, te coachen en voor controledoeleinden. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast kunnen wij als het nodig is terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk anderhalf jaar gewist.

Wij gebruiken Cookies op onze website

De Friesland maakt op haar website gebruik van cookies. Het betreft hier zogenaamde analytische en statistische cookies die geen individuele persoonsgegevens vasthouden, maar gebruikt worden om klantgedrag en klantvoorkeuren te kunnen analyseren en om onze website te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Het gebruik van dergelijke cookies is vrij toegestaan.

Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde tracking cookies. Daar vragen wij u expliciete toestemming voor. Die toestemming kunt u weigeren. Het gebruik van onze website blijft dan voor u gewoon mogelijk. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u gericht aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien waarvoor u belangstelling heeft getoond. Geplaatste cookies kunt u ook zelf van uw computer weer verwijderen als u dat wilt. U leest er meer over in ons cookiestatement.

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?

De Friesland heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’, en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘De Friesland’ in. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Verstrekken van uw gegevens aan andere partijen

Om uw privacy te beschermen verstrekt De Friesland alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of als dit op grond van wet- en regelgeving is toegestaan dan wel noodzakelijk of verplicht is.

Om de verplichtingen uit hoofde van de zorgverzekering te kunnen nakomen, mag De Friesland inlichtingen vragen en geven aan zorgverleners in het kader van de Zorgverzekeringswet. De Friesland stelt NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) beschikbaar aan Vecozo voor de controle op verzekering door zorgverleners. Zie www.vecozo.nl voor meer informatie.

Wat zijn uw rechten?

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben en of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u uw gegevens bij ons opvragen.

Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt uw gegevens opvragen door ons een schriftelijk verzoek te sturen (per e-mail of per briefpost) via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? U kunt het ons laten weten via een e-mail. Of onderstaand adres. Wij sturen u dan geen informatie meer over producten en diensten van De Friesland.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Uw gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur zorgt voor de juiste verwerking van gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden conform bovengenoemde wet- en regelgeving verwerkt. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van zijn/haar medisch beroepsgeheim.

Gegevens die onder toezicht van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers die onder de functionele eenheid vallen, werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

Nieuwe ontwikkelingen

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 29 juni 2017. De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of in het kader een aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop De Friesland omgaat met persoonsgegevens, inzage en/of correctie van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van De Friesland.

De Friesland Zorgverzekeraar
t.a.v. Privacy Compliance Officer
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heeft u een vraag?