Zorginkoopplan 2021

In ons Zorginkoopplan 2021 (pdf) leest u waar onze focus voor dit jaar ligt en hoe we met u willen samenwerken. Ons uitgangspunt is om de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de wet Langdurige zorg. Het zorginkoopbeleid van de wet Langdurige zorg publiceren we uiterlijk 1 juni 2020 op de website van Zorgkantoor Friesland.

Updates Zorginkoopplan 2021

NB wijzigingen zijn in het zorginkoopplan met een blauwe tekstkleur aangegeven.

Update 3-11-2020:

GGZ: de opslag voor suïcidepreventie (maatwerkcontract) van 1,00% vervalt
113Online voert geen externe audits meer uit voor suïcidepreventie. Instellingen kunnen dan ook niet meer voldoen aan de voorwaarde om voor de opslag van 1,00% in aanmerking te komen. U kunt nog wel in aanmerking komen voor de opslag van 0,70% door te voldoen aan criteria voor suïcidepreventie (maatwerkcontract).

Update 29-10-2020:

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige) en Multidisciplinaire zorg S2 (ketenzorg))
De planning is aangepast. De reden is dat het zorgverlenersportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden. Voor Innovatie/zorgvernieuwing (S3) en overige (zorgaanbieders zonder overeenkomst huisartsenzorg) en Multidisciplinaire zorg S2 (ketenzorg) komt daar nog bij dat de inkoopgesprekken nog niet zijn afgerond. Zie verder het Zorginkoopplan 2021, Inkoopspecificaties Huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Zie paginanummer 50.

Update 7-10-2020:

Paramedische zorg: Fysiotherapie – Module Innovatie Fysiotherapie
De Friesland heeft een nieuwe versie van de nadere voorwaarden gepubliceerd, waarin zij de hoogte van de maximum opslag bekend heeft gemaakt. Dit is uiteindelijk geen percentage van de Opstap-tarieven geworden maar een bedrag bovenop de tarieven van alle in te kopen prestaties fysiotherapie, waarbij er enkele zijn uitgezonderd. De aangepaste nadere voorwaarden zijn opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg te raadplegen is; zie aldaar.

Paramedische zorg: Oefentherapie – Module Innovatie Oefentherapie
De Friesland heeft een nieuwe versie van de nadere voorwaarden gepubliceerd, waarin zij de hoogte van de maximum opslag bekend heeft gemaakt. Dit is uiteindelijk geen percentage van de Instap-tarieven geworden maar een bedrag bovenop de tarieven van alle in te kopen prestaties oefentherapie, waarbij er enkele zijn uitgezonderd. De aangepaste nadere voorwaarden zijn opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg te raadplegen is; zie aldaar.

Update 29-9-2020:

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige) en Multidisciplinaire zorg S2 (ketenzorg)
De planning is aangepast. De reden is dat het zorgverlenersportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden. Voor Innovatie/zorgvernieuwing (S3) en overige (zorgaanbieders zonder overeenkomst huisartsenzorg) en Multidisciplinaire zorg S2 (ketenzorg) komt daar nog bij dat de inkoopgesprekken nog niet zijn afgerond. Zie verder het Zorginkoopplan 2021, Inkoopspecificaties Huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Zie paginanummer 50.

GRZ
Bij instroom vanuit de thuissituatie of een eerstelijns verblijf (ELV) zonder voorafgaande medisch specialistische zorg kan met ingang van 01-01-2021 in bepaalde gevallen de specialist ouderengeneeskunde een geriatrisch assessment afnemen. De polisvoorwaarden zijn hierin bepalend. Deze voorwaarden waren ten tijde van publicatie van het zorginkoopbeleid 2021 nog niet vastgesteld.

Paramedische zorg: Fysiotherapie – Module Data, uitkomsten en intervisie
Ten aanzien van het onderdeel ‘meten volgens en toepassen van de Minimale Datasets (MDS) voor aspecifieke lage rugklachten en COPD’ is een nieuwe versie van de nadere voorwaarden gepubliceerd. De reden is dat inmiddels de uitkomsten van het onderzoek voor COPD (‘Eindrapport MDS COPD’) van IQ healthcare en de nieuwe KNGF-richtlijn COPD (2020) zijn gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan zijn de nadere voorwaarden aangepast. De aangepaste nadere voorwaarden zijn opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg te raadplegen is; zie aldaar.

Update 17-9-2020:

GGZ
Zorgaanbieders die twee overeenkomsten moesten sluiten (zowel op grond van het beleid van De Friesland als van Zilveren Kruis), krijgen de mogelijkheid om één overeenkomst te sluiten. Als er gekozen wordt voor 1 overeenkomst, dan wordt die gesloten volgens het door Zilveren Kruis gepubliceerde inkoopbeleid.

Update 14-9-2020:

Eerstelijns verblijf
De planning is aangepast. De reden is dat het Zorginkoopportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden.

Update 20-8-2020:

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
Ten aanzien van de Specifieke (kwaliteits)eisen is bepaald dat de bijlage ‘Zorgprestaties huisartsenzorg De Friesland 2021’ en de specifieke eisen en voorwaarde ten behoeve van de ketenzorg(prestaties) uiterlijk 20 augustus 2020 gepubliceerd zouden worden. Dat is gebeurd. De bijlage ‘Zorgprestaties huisartsenzorg De Friesland 2021’ is op onze website te raadplegen, o.a. via een directe link opgenomen in de Inkoopspecificaties Huisartsen- en multidisciplinaire zorg; zie aldaar. De specifieke eisen en voorwaarden ten behoeve van ketenzorg(prestaties) zijn opgenomen in een apart pdf-document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Huisartsen- en multidisciplinaire zorg te raadplegen is; zie aldaar.

Update 28-7-2020:

Paramedische zorg: Fysiotherapie – Paragraaf/schema ‘Contractvorm en planning’
De Friesland heeft de contracteerperiode aangepast

De beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars werken samen aan de afspraken van het kostenonderzoek
De Friesland werkt samen met uw beroepsverenigingen aan toekomstbestendige paramedische zorg. Daarvoor zijn we in goed overleg met elkaar. Om te komen tot goede afspraken moeten kosten, betaalbaarheid en toegankelijke zorg in verhouding staan tot elkaar. Op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke kostenonderzoek laten de beroepsverenigingen via werkagenda’s weten hoe zij de zorg efficiënt en betaalbaar willen houden.

De werkagenda van de beroepsvereniging voor fysiotherapie is nog niet gereed
Hierover zijn de zorgverzekeraars en uw beroepsvereniging nog in gesprek. Daarom passen wij de contracteerperiode voor fysiotherapeuten aan. Wij vinden het van groot belang dat we alle elementen uit de werkagenda (zoals vermindering administratieve lasten, inzet eHealth, groepszittingen, toepassing start- en stopcriteria) kunnen meewegen om u een zo zorgvuldig mogelijk contract te kunnen aanbieden.

Wij passen de contracteerperiode voor fysiotherapeuten aan
De overeenkomst wordt aangeboden op 7 oktober (dan gaat het portaal open) en de tekentermijn loopt tot en met 9 november. Eerder hadden wij aangegeven dat het contract aangeboden zou worden vanaf de 2e helft van september. Daarbij was vermeld dat wij een tekentermijn van 6 weken hanteerden. De nieuwe contracteerperiode is ook aangepast in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg 2021.

Update 9-7-2020:

Wijkverpleging
Naar aanleiding van een vraag over het zorginkoopbeleid wijkverpleging met betrekking tot gespecialiseerde verpleging (GVP, p.29) is de tekst in lijn gebracht met landelijke afspraken over administratieve lastenverlichting. Per abuis was nog het woordje -schriftelijk- opgenomen. Ook is de opsomming van verplichte gegevens onder lid 9 verwijderd.

Update 1-7-2020:

Geboortezorg - Paragraaf ‘Af- en toeslagen’
In het Zorginkoopplan 2021 is opgenomen dat kraamzorgaanbieders onder voorwaarden een toeslag kunnen ontvangen voor het leveren van zorg in achterstandswijken. Daarbij was bepaald dat de nadere voorwaarden uiterlijk op 1 juli 2020 gepubliceerd zouden worden. Deze nadere voorwaarden zijn inmiddels toegevoegd aan de tekst van de Inkoopspecificaties Geboortezorg; zie aldaar.    

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
Specifieke (kwaliteits)eisen: in het Zorginkoopplan 2021 is bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de bijlage ‘Zorgprestaties huisartsenzorg De Friesland 2021’ en de specifieke eisen en voorwaarden ten behoeve van de ketenzorg(prestaties) gepubliceerd zouden worden. De publicatiedatum van 1 juli 2020 is aangepast naar 20 augustus 2020. De reden is dat de inhoudelijke gesprekken met de betreffende stakeholders over de bijlage ‘Zorgprestaties huisartsenzorg De Friesland 2021’ en de specifieke eisen en voorwaarden ten behoeve van de ketenzorg(prestaties) nog niet zijn afgerond.

Paramedische zorg - Paragraaf ‘Kostenonderzoek paramedische zorg’
De Friesland heeft het aanvankelijk genoemde tijdstip aangepast. De reden is dat het bezien of de uitkomsten van het kostenonderzoek aanleiding geven tot het publiceren van aanvullend zorginkoopbeleid, meer tijd in beslag neemt.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Module Preventie & Leefstijl
Ten aanzien van deze module is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de bijlage inzake beweegprogramma’s (definitieve bijlage voor 2021) gepubliceerd zou worden op onze website. Dat is gebeurd en deze bijlage is op onze website te raadplegen o.a. via de directe link opgenomen in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg; zie aldaar.

In het kader van deze module is ook een extra valpreventieprogramma (‘Otago’) toegevoegd, waaruit gekozen kan worden.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Module Juiste Zorg Op de Juiste Plaats (JZOJP)
Aan de beschrijving van de module zijn voorbeelden toegevoegd van applicaties die veilig en AVG-proof zijn en die welke dat niet zijn. Zie de aangepaste tekst van de Inkoopspecificaties Paramedische zorg.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Module Data, uitkomsten en intervisie Fysiotherapie
Ten aanzien van het onderdeel ‘beleidsplan’ is gelet op de titel van de module aan de onderwerpen die het beleidsplan minimaal moet bevatten, het onderwerp ‘intervisie’ toegevoegd.

Ten aanzien van het onderdeel ‘meten volgens en toepassen van de Minimale Datasets (MDS)’ is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de aanvullende voorwaarden gepubliceerd zouden worden. De nadere voorwaarden zijn gepubliceerd evenals nadere voorwaarden voor het onderdeel ‘beleidsplan’. Beide sets aan nadere voorwaarden zijn opgenomen in aparte documenten die via directe links in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg te raadplegen zijn; zie aldaar.

Ten aanzien van het onderdeel ‘meten volgens en toepassen van de Minimale Datasets (MDS) voor aspecifieke lage rugklachten en COPD’ is expliciet toegevoegd dat De Friesland zich het recht voorbehoudt om ook na 1 juli 2020 nog aanvullingen op de module voorwaarden te publiceren, indien zij dit noodzakelijk acht.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Module Innovatie Fysiotherapie
Ten aanzien van o.a. deze module is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de nadere (kwaliteits)eisen, voorwaarden en uitgangspunten om voor de module in aanmerking te komen, gepubliceerd zouden worden. De nadere voorwaarden zijn gepubliceerd. Zij zijn toegevoegd aan de tekst van de Inkoopspecificaties Paramedische zorg en/of opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg is te raadplegen; zie aldaar.

Eén van de nader gepubliceerde voorwaarden is dat de module Data, uitkomsten en intervisie afgesloten moet zijn. De reden daarvoor is dat aanvragen/projectplannen met begroting in het kader van de module Innovatie zich moeten richten op transparante uitkomsten en getoetst worden aan de uitgangspunten van Value Based Health Care (VBHC) waarbij het in de kern eveneens gaat over transparantie in uitkomsten en transparantie in gerelateerde kosten. Deze transparantie in uitkomsten is bij uitstek hetgeen ook wordt nagestreefd bij het onderdeel ‘meten volgens en toepassen van de Minimale Datasets (MDS) voor aspecifieke lage rugklachten en COPD’ van de module Data, uitkomsten en intervisie. Daarmee is de module Data, uitkomsten en intervisie in wezen een noodzakelijke voorwaarde voor de module Innovatie.

Verder is expliciet toegevoegd dat De Friesland zich het recht voorbehoudt om ook na 1 juli 2020 nog aanvullingen op de module voorwaarden te publiceren, indien zij dit noodzakelijk acht.

Paramedische zorg: Oefentherapie - Module Data, uitkomsten en intervisie Oefentherapie

Ten aanzien van het onderdeel ‘beleidsplan’ is gelet op de titel van de module aan de onderwerpen die het beleidsplan minimaal moet bevatten, het onderwerp ‘intervisie’ toegevoegd.

Ten aanzien van het onderdeel ‘beleidsplan’ zijn nadere voorwaarden gepubliceerd. De set aan nadere voorwaarden is opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg te raadplegen is; zie aldaar.

Paramedische zorg: Oefentherapie - Module Innovatie Oefentherapie
Ten aanzien van deze module is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat nadere (kwaliteits)eisen, voorwaarden en uitgangspunten om voor de module in aanmerking te komen, gepubliceerd zouden kunnen worden. Nadere voorwaarden zijn inmiddels gepubliceerd. Zij zijn opgenomen in een apart document dat via een directe link in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg is te raadplegen; zie aldaar.

Verder is expliciet toegevoegd dat De Friesland zich het recht voorbehoudt om ook na 1 juli 2020 nog aanvullingen op de module voorwaarden te publiceren, indien zij dit noodzakelijk acht.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Specifieke (kwaliteits)eisen Fysiotherapie, ‘Praktijklocatie en inrichtingseisen’
Ten aanzien van deze specifieke kwaliteitseis is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de bijlage inzake inrichtingseisen (definitieve inrichtingseisen voor 2021) gepubliceerd zou worden op onze website. Dat is gebeurd en deze bijlage is op onze website te raadplegen o.a. via de directe link opgenomen in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg; zie aldaar.

Paramedische zorg: Fysiotherapie - Specifieke (kwaliteits)eisen Fysiotherapie, ‘Oefenzaal’
Ten aanzien van deze specifieke kwaliteitseis is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de eisen waaraan de oefenzaal moet voldoen, gepubliceerd zouden worden. De Friesland heeft besloten om geen (aanvullende) eisen te publiceren waar de Oefenzaal aan moet voldoen.

Paramedische zorg: Oefentherapie: Specifieke (kwaliteits)eisen Oefentherapie, ‘Praktijklocatie en inrichtingseisen’
Ten aanzien van deze specifieke kwaliteitseis is in het Zorginkoopplan 2021 bepaald dat uiterlijk op 1 juli 2020 de bijlage inzake inrichtingseisen (definitieve inrichtingseisen voor 2021) gepubliceerd zou worden op onze website. Dat is gebeurd en deze bijlage is op onze website te raadplegen o.a. via de directe link opgenomen in de Inkoopspecificaties Paramedische zorg; zie aldaar. 

Samen verder in een toekomstbestendig Fries zorglandschap

Transitie van het zorglandschap. Dát is wat we willen. Door inzet op o.a.:

  • Herallocatie en substitutie
  • De juiste zorg op de juiste plaats, door Zorg Veilig Thuis en e-health
  • Integraliteit (over domeinen heen, bijvoorbeeld Sociaal Medisch 1e lijn)
  • Integrale klantreis binnen de chronische zorg en ouderenzorg
  • Preventie en vitaliteit

Impact Coronavirus op Zorginkoopplan 2021

De Friesland volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. Zie ook het bericht van de NZa en onze informatiepagina over het coronavirus.

Planning en tijdspad

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het Zorginkoopplan 2021 (pdf).

Samenwerking met Zilveren Kruis

De Friesland hanteert haar eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. We kopen de zorg in voor onze verzekerden, deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis. Er zijn binnen de samenwerking met Zilveren Kruis verschillende manieren waarop we de zorginkoop vorm geven:

  • De Friesland koopt de zorg binnen Friesland in voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis. Zilveren Kruis koopt buiten Friesland de zorg voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis in. Dit geldt voor de volgende zorgsoorten: Medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen en vrijgevestigden), Wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV), geboortezorg, fysio- en oefentherapie, stoppen met roken, eerstelijnsdiagnostiek, GLI.
  • Zilveren Kruis koopt de zorg in voor verzekerden van Zilveren Kruis en De Friesland. Dit geldt voor zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten, extramurale farmacie, zittend ziekenvervoer, voetzorg/podotherapie en het merendeel van de hulpmiddelenzorg, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, huidtherapie, mondzorg, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Nieuw in 2021 is de landelijke inkoop van medische kindzorg.
  • De Friesland en Zilveren Kruis kopen alleen zorg in voor eigen verzekerden als eerder gesloten meerjarencontracten nog doorlopen na 2021. Dit is het geval bij een beperkt deel van de hulpmiddelenzorg.

Zorginkoopbeleid inkopende partij van toepassing

Het zorginkoopbeleid van de inkopende partij is steeds van toepassing. We verwijzen u hier naar het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis. Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze zorgsoorten.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2020.

"" klantwaardering op Independer
8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor