Corporate governance

De Nederlands Corporate Governance Code (Code) is sinds 2004 van toepassing op vennootschappen statutair gevestigd in Nederland waarvan de aandelen of certificaten van aandelen zijn genoteerd op een erkende effectenbeurs. De Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die als algemene opvattingen over goede corporate governance kunnen worden beschouwd.

De Friesland Zorgverzekeraar vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de principes van de Code in het afgelopen jaar heeft toegepast. Afwijkingen van de Code kunnen onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Het concreet toepassen van alle bepalingen is namelijk afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de vennootschap en haar aandeelhouders zich bevinden. De onderneming motiveert of en zo ja waarom en in hoeverre zij afwijkt van de in de Code opgenomen principes en bepalingen volgens het principe ‘comply or explain’ (pas toe of leg uit).

Hoewel de aandelen van de vennootschappen die onderdeel vormen De Friesland Zorgverzekeraar, niet beursgenoteerd zijn en de principes van de Code daarom niet van toepassing zijn, conformeert De Friesland zich wel aan de principes van de Code.

De Code van Verzekeraars is eveneens van toepassing. De Friesland heeft ervoor gekozen om deze op groepsniveau toe te passen vanwege de structuur van zijn organisatie en corporate governance. De Directie bestuurt en de Raad van Commissarissen houdt toezicht, daarin gelegitimeerd door haar statutaire verankering bij Achmea Zorgverzekeringen N.V. (per 1 januari 2018 de verzekeraar van onze aanvullende verzekeringen) en De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (de verzekeraar van onze basisverzekeringen). Op deze wijze wordt gewaarborgd dat het beleid overal gelijk is en consequent wordt uitgevoerd.

De Code van Verzekeraars wordt door De Friesland in beginsel integraal gevolgd. De Friesland voert de taken uit die haar conform de wettelijke bepalingen zijn toevertrouwd. Relaties met zowel zorgaanbieders als verzekerden worden aangehouden met het oog op duurzaamheid van de relatie in het belang van allen.

Om te toetsen in hoeverre De Friesland daadwerkelijk uitvoering geeft aan de Code van Verzekeraars heeft de afdeling Interne Audit in opdracht van de Directie onderzocht in hoeverre aan alle principes uit de code is voldaan, waarbij is vastgesteld dat aan de meeste principes wordt voldaan. Zo is de deskundigheid van de Directie en Raad van Commissarissen op niveau, is sprake van duidelijke functiescheiding, wordt expliciet risicomanagement verricht en werkt de Raad van Commissarissen met separate commissies zoals de Audit & Risk Committee.

Voor verdere informatie en toelichting verwijzen we u graag naar ons Jaarverslag.

"" hoogste klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor