Bijeenkomst Verzekerdenraad 21 juni door Thea Siemensma

Op 21 juni 2022 was er weer een bijeenkomst van de Verzekerdenraad. Het onderwerp van deze bijeenkomst is de Wlz en de rol van de ziektekostenverzekeraar richting 2024.
Thea Siemensma, lid van de Verzekerdenraad

Zorg uit de Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) geldt sinds 1 januari 2015 en is de opvolger van de AWBZ. De Wlz regelt langdurige, intensieve zorg in een instelling of thuis en geeft recht op zorg aan verzekerden. die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek hebben allemaal recht op dezelfde, betaalbare zorg. Het zorgkantoor, onderdeel van de zorgverzekering, moet ervoor zorgen dat de verzekerde de Wlz-zorg kan krijgen waarop deze is aangewezen.

Waar wil je zelf in de toekomst je zorg ontvangen wanneer dit aan de orde komt?

Op de langste dag van het jaar, 21 juni, hebben de verzekerdenraden van De Friesland en Zilveren Kruis gesproken over de Wlz en de rol van de ziektekostenverzekeraar richting 2024. We kregen de vraag: “waar wil je zelf in de (misschien nabije) toekomst je zorg ontvangen wanneer dit aan de orde komt? Thuis, in een verpleeghuis of bijv. in een woongemeenschap met alle voorzieningen in de buurt?” Onze antwoorden hebben veel bruikbare informatie opgeleverd die zeker meegenomen gaat worden in het beleid.

Heeft u daarover al eens nagedacht?

Kijk voor verdere informatie over de mogelijkheden op: hoe wilt u uw zorg in 2022 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg op de website van Zorginstituut Nederland.

Over mij

Thea Siemensma - de Jong, Zorgprofessional met 35+ jaar ervaring, gewerkt als bejaardenverzorgster, ziekenverzorgster, doktersassistente, apothekersassistente en farmakundige. Momenteel werkzaam als stafassistent/documentbeheerder bij het UMCG. Is getrouwd met Anton en woont sinds 1997 in Leeuwarden. Doet vrijwilligerswerk voor de beroepsvereniging van apothekersassistenten en farmakundigen en de kerk. Is sinds 2016 lid van de Verzekerdenraad.