Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorginkoopplan 2019

In ons Zorginkoopplan 2019 leest u waar we dit jaar de focus op leggen en hoe we met u willen samenwerken. Met als insteek de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de Wet Langdurige zorg. Die publiceren we uiterlijk 1 juni.

Update 12-4-2018: er is een aantal kleine wijzigingen gedaan in het zorginkoopbeleid, dit is met blauw weergegeven in het document.

Update 1-6 -2018:

Update 29-6-2018

 • Samenwerking Zilveren Kruis/ Nieuw in 2019: De huidtherapie, logopedie en ergotherapie wordt zelfstandig ingekocht door De Friesland in plaats van gezamenlijk met Zilveren Kruis, dit omdat het praktisch niet mogelijk bleek om gezamenlijk in te kopen.
 • Digitaal contracteren vindt definitief plaats via 2gather.
 • Huisartsenzorg: Aanvulling proces en inhoudelijke voorwaarden voor financiering van Zelfzorg Ondersteund! Initiatieven.
 • Paramedische zorg: looptijd contract diëtiek passen we aan van 1 jaar naar 2 jaar. Dit vanwege de onderlinge afstemming van de zorgcontractering tussen Zilveren Kruis en De Friesland.
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): Nota van inlichtingen 2019-2020 GGZ staan gepubliceerd.

Update 13-7-2018

 • Inkoopcriteria GLI zijn gepubliceerd.
 • Aanpassingen planning inkoopbeleid wijkverpleging. Dit vanwege de invoering van de digitale contractering. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het  contractjaar 2018.
 • ELD wordt ook in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis ingekocht.
 • Inkoop acute GGZ. ivm aanpassing bekostiging acute zorg 

Update 26-7-2018

 • Onze gecontracteerde zorgaanbieders 2019 zullen vanaf medio november voor de klant te vinden zijn op onze zorgzoeker (www.defriesland.nl/zorgzoeker) dit vanwege de onderlinge afstemming van de zorgcontractering tussen Zilveren Kruis en De Friesland.
 • Paramedie: tekentermijn is van 60 dagen naar 30 dagen aangepast, De tekentermijn is aangepast omdat deze in alle gevallen moet liggen tussen het moment van aanbieden van de overeenkomt en uiterlijk 1 november 2018.
 • MSZ: Aanvulling beleid transformatiegelden. Dit beleid wordt gepubliceerd om de transformatiegelden als bedoeld in het Hoofdlijnen Akkoord (HLA) 2019-2022 in te kunnen zetten.
 • Hulpmiddelenzorg:
  • Samenvoeging van tweetal contracten (NB betreft geen beleidswijziging) van  contract ‘Revalidatie en omgevingsbediening’ en het contract ‘Spraakvervangende hulpmiddelen’. Er zal voor 2019 1 contracttype in zorgverlenersportaal 2gather worden opgenomen.
  • Aanvulling op contract voor Revalidatie en omgevingsbediening incl. spraakvervangende hulpmiddelen, omdat het niet mogelijk blijkt om het contract in zijn geheel op uniform niet onderhandelbaar te zetten.

Update 31-07-2018

 • Aanpassingen planning inkoopbeleid ELV. Dit vanwege de invoering van de digitale contractering. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het contractjaar 2018”.
 • Aanpassingen planning inkoopbeleid GRZ. Dit vanwege het niet aanbieden van de contracten via het Zorgverlenersportaal van 2Gather, maar via de post. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het contractjaar 2018.

Update 10-09-2018

 • Aanpassing planning inkoopbeleid Wijkverpleging. Dit vanwege het later versturen van de inlogcodes voor het digitaal contracteren. De datum van het aanleveren voor de vragenlijsten wordt hierdoor uiterlijk maandag 17 september 2018 (12.00 uur).
 • In het inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2019 is vermeld dat er een meerjarenovereenkomst tot en met 2019 is gesloten met Stichting Bijzonder Personenvervoer Nederland (SBPN). Deze Stichting contracteerde op haar beurt de individuele vervoerders. Dit is gewijzigd en in onderling overleg met SBPN wordt de overeenkomst beëindigd per 31 december 2018. Hierover zijn alle vervoerders schriftelijk op de hoogte gebracht door de SBPN. Zie verder zorginkoopbeleid inkoopspecificaties vervoer.

Update 20-9-2018

 • Planning aanbieden contract MSZ
  Vanwege het uitlopen van de consultatieronde met het veld wordt het contract uiterlijk eind oktober aangeboden. In het reeds gepubliceerde inkoopbeleid 2019 MSZ stond eind september als termijn benoemd.

Accenten zorginkoop

Het accent voor 2019 ligt op:

 • Algemeen overkoepelend
  • Mensen verbinden: Voor een gezonde leefstijl en samenredzaamheid organiseren vanuit een gemeenschapszin.
  • Gezondheid versterken: Vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren. Meer focus op vitaliteit en preventie.
  • Zorg verbeteren: Vanuit klantperspectief meer samenhang creëren tussen de verschillende zorgdomeinen. Daarnaast ook zorg slim organiseren en inzet van nieuwe technologieën.
 • Door inzet op:
  • Preventie en vitaliteit
  • herallocatie en substitutie (duurzame (curatieve) zorg)
  • Integraliteit (over domeinen heen, bijv SM1)

Planning en tijdspad

Vanaf april tot en met oktober sluiten we de contracten met zorgaanbieders. Op 1 november hebben we alle zorg ingekocht. Het tijdspad voor het zorginkoopproces 2019 staat in onderstaand schema.


Tijdspad zorginkoop 2019


Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het Zorginkoopplan 2019.

Samenwerking met Zilveren Kruis

In het kader van de fusie met Zilveren Kruis* vinden we het belangrijk om te noemen dat we ons eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid opstellen. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. Wij kopen de zorg zelfstandig in voor onze klanten en deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

 • Gezamenlijke inkoop voor medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen), Wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV). Dit betekent dat wij de zorg voor Zilveren Kruis inkopen in Friesland en Zilveren Kruis de zorg buiten Friesland voor ons inkoopt. 
 • Zilveren Kruis koopt alle zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten in.

Nieuw in 2019: Vooralsnog wordt de gezamenlijke inkoop aangevuld met huidtherapie, ergotherapie, logopedie, geboortezorg, GGZ vrijgevestigden. Dure (extramurale) geneesmiddelen, voetzorg/podotherapie, een klein deel van hulpmiddelenzorg (zie tabel bij inkoopspecificaties) wordt door Zilveren Kruis ingekocht. Fysiotherapie en oefentherapie kopen we zelf in maar indien mogelijk nog in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze verstrekkingen.

*Per 1 januari 2018 zijn De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis gefuseerd. In overeenkomsten die we sluiten met zorgaanbieders houden we hier al rekening mee. Momenteel onderzoeken we voor welke onderwerpen we de contractering kunnen samenvoegen. Eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen plaatsen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2018 op onze website.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2018

Heeft u een vraag?

560.000 klanten

De Friesland heeft 560.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.