Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorginkoopplan 2019

Zorginkoop

In ons Zorginkoopplan 2019 leest u waar we dit jaar de focus op leggen en hoe we met u willen samenwerken. Met als insteek de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de Wet Langdurige zorg. Die publiceren we uiterlijk 1 juni. Wijzigingen in het Zorginkoopplan zijn in het blauw weergegeven.

Update 12-4-2018: er is een aantal kleine wijzigingen gedaan in het zorginkoopbeleid, dit is met blauw weergegeven in het document.

Update 1-6 -2018:

Update 29-6-2018

 • Samenwerking Zilveren Kruis/ Nieuw in 2019: De huidtherapie, logopedie en ergotherapie wordt zelfstandig ingekocht door De Friesland in plaats van gezamenlijk met Zilveren Kruis, dit omdat het praktisch niet mogelijk bleek om gezamenlijk in te kopen.
 • Digitaal contracteren vindt definitief plaats via 2gather.
 • Huisartsenzorg: Aanvulling proces en inhoudelijke voorwaarden voor financiering van Zelfzorg Ondersteund! Initiatieven.
 • Paramedische zorg: looptijd contract diëtiek passen we aan van 1 jaar naar 2 jaar. Dit vanwege de onderlinge afstemming van de zorgcontractering tussen Zilveren Kruis en De Friesland.
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): Nota van inlichtingen 2019-2020 GGZ staan gepubliceerd.

Update 13-7-2018

 • Inkoopspecificaties GLI zijn gepubliceerd.
 • Aanpassingen planning inkoopbeleid wijkverpleging. Dit vanwege de invoering van de digitale contractering. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het contractjaar 2018.
 • ELD wordt ook in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis ingekocht.
 • Inkoop acute GGZ in verband met aanpassing bekostiging acute zorg

Update 26-7-2018

 • Onze gecontracteerde zorgaanbieders 2019 zullen vanaf medio november voor de klant te vinden zijn op onze zorgzoeker (www.defriesland.nl/zorgzoeker) dit vanwege de onderlinge afstemming van de zorgcontractering tussen Zilveren Kruis en De Friesland.
 • Paramedie: tekentermijn is van 60 dagen naar 30 dagen aangepast, De tekentermijn is aangepast omdat deze in alle gevallen moet liggen tussen het moment van aanbieden van de overeenkomt en uiterlijk 1 november 2018.
 • MSZ: Aanvulling beleid transformatiegelden. Dit beleid wordt gepubliceerd om de transformatiegelden als bedoeld in het Hoofdlijnen Akkoord (HLA) 2019-2022 in te kunnen zetten.
 • Hulpmiddelenzorg:
  • Samenvoeging van tweetal contracten (NB betreft geen beleidswijziging) van contract ‘Revalidatie en omgevingsbediening’ en het contract ‘Spraakvervangende hulpmiddelen’. Er zal voor 2019 1 contracttype in zorgverlenersportaal 2gather worden opgenomen.
  • Aanvulling op contract voor Revalidatie en omgevingsbediening inclusief spraakvervangende hulpmiddelen, omdat het niet mogelijk blijkt om het contract in zijn geheel op uniform niet onderhandelbaar te zetten.

Update 31-07-2018

 • Aanpassingen planning inkoopbeleid ELV. Dit vanwege de invoering van de digitale contractering. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het contractjaar 2018”.
 • Aanpassingen planning inkoopbeleid GRZ. Dit vanwege het niet aanbieden van de contracten via het Zorgverlenersportaal van 2Gather, maar via de post. Het aanleveren van een evaluatie is vervallen, deze was bedoeld voor het contractjaar 2018.

Update 10-09-2018

 • Aanpassing planning inkoopbeleid Wijkverpleging. Dit vanwege het later versturen van de inlogcodes voor het digitaal contracteren. De datum van het aanleveren voor de vragenlijsten wordt hierdoor uiterlijk maandag 17 september 2018 (12.00 uur).
 • In het inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2019 is vermeld dat er een meerjarenovereenkomst tot en met 2019 is gesloten met Stichting Bijzonder Personenvervoer Nederland (SBPN). Deze Stichting contracteerde op haar beurt de individuele vervoerders. Dit is gewijzigd en in onderling overleg met SBPN wordt de overeenkomst beëindigd per 31 december 2018. Hierover zijn alle vervoerders schriftelijk op de hoogte gebracht door de SBPN. Zie verder zorginkoopbeleid inkoopspecificaties vervoer.

Update 20-9-2018

 • Planning aanbieden contract MSZ
  Vanwege het uitlopen van de consultatieronde met het veld wordt het contract uiterlijk eind oktober aangeboden. In het reeds gepubliceerde inkoopbeleid 2019 MSZ stond eind september als termijn benoemd.

Update 28-9-2018

 • Paramedische zorg. Fysiotherapie: De planning van het versturen van de spiegelinformatie over Q1 en Q2 2018 is gewijzigd. Deze spiegelinformatie wordt niet eind september verstuurd, maar eind oktober. Eind september zijn wij nog niet in staat om op een zorgvuldige wijze de betreffende spiegelinformatie te versturen.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst basis huisartsenzorg: We bieden de overeenkomst basis huisartsenzorg niet uiterlijk eind september 2018 aan, maar medio oktober 2018. De contractering zal dan ook niet per 1 november 2018 afgerond zijn, maar per medio november 2018. Doordat de consultatie van stakeholders meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij eind september nog niet in staat om op een zorgvuldige wijze de overeenkomst basis huisartsenzorg aan te bieden.
 • Ketenzorg. Overeenkomst ketenzorg: We bieden de overeenkomst ketenzorg medio oktober aan. Gegeven de tekentermijn van de overeenkomst voor de zorgaanbieder is de contractering medio november 2018 afgerond. Doordat het zorginkooptraject meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij (met in achtneming van de tekentermijn van 4 weken) niet in staat om op een zorgvuldige wijze de contractering uiterlijk 1 november af te ronden.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst innovatie/zorgvernieuwing. Zorgaanbieders met een overeenkomst huisartsenzorg: Zorgaanbieders met een overeenkomst basis huisartsenzorg krijgen voor de zorgprestaties in het kader van innovatie en zorgvernieuwing een addendum bij de basisovereenkomst. De addenda met de betreffende zorgprestaties worden niet tegelijk met de overeenkomst basis huisartsenzorg aangeboden maar na het aanbieden van de overeenkomst basis huisartsenzorg. Bij het aanbieden van de overeenkomst basis huisartsenzorg zijn wij nog niet in staat om op een zorgvuldige wijze de addenda aan te bieden.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst innovatie/zorgvernieuwing. Zorgaanbieders zonder een overeenkomst huisartsenzorg: Doordat met name de ontwikkeling van nieuwe zorgprestaties meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij 1 november 2018 nog niet in staat om op een zorgvuldige wijze de betreffende overeenkomst aan te bieden. De zorginkoopgesprekken zullen evenwel uiterlijk 1 november 2018 zijn afgerond. De contractering zal daarna in afstemming met de zorgaanbieders zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
 • Eerstelijnsdiagnostiek: Op 1 oktober wordt nog niet het contract, maar worden wel de tarieven aangeboden. De contractering is medio november afgerond. De reden hiervoor is dat de propositie van een aantal zorgaanbieders wijzigt, dit leidt tot vertraging van het contracteringsproces.
 • Gecombineerde Leefstijl (GLI): De inkoopspecificaties GLI zijn gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat wij een eenjarige in plaats van een tweejarige overeenkomst aanbieden. Reden hiervoor is dat de onduidelijkheden rondom deze nieuwe zorgprestatie later of niet zijn opgelost. Bekijk de inkoopspecificaties GLI.
 • Aanpassingen inkoopbeleid Hulpmiddelen:
  • Aanpassing wijze van aanbieden; dit vanwege het niet aanbieden van de contracten via het Zorgverlenersportaal van 2Gather, maar via de post.
  • Aanpassing planning; de contracten worden uiterlijk begin oktober verstuurd omdat niet voor alle contracten geldt dat zorgvuldige wijze van aanbieding voor eind september kan plaatsvinden.

Update 5-10-2018

 • Paramedische zorg. Diëtetiek en Ergotherapie: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten Diëtetiek en Ergotherapie verlengd met 30 dagen. De tekentermijn voor deze overeenkomsten komt hiermee in totaal op 60 dagen. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor Diëtetiek en Ergotherapie nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.
 • Geboortezorg. Verloskunde en Prenatale screening/Echoscopie: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten voor Verloskunde en Prenatale screening/Echoscopie verlengd met 30 dagen. De tekentermijn voor deze overeenkomsten komt hiermee in totaal op 90 dagen. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor Verloskunde en Prenatale screening/Echoscopie nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.

Update 19-10-2018

 • Farmacie: De Friesland wil waar mogelijk dezelfde voorwaarden stellen voor huisartsen en apothekers om in aanmerking te komen voor een FTO-4 vergoeding. Daarom is besloten akkoord te gegaan met een certificaat dat maximaal twee jaar geleden is afgegeven. Dit was één jaar.
 • Paramedische zorg: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten Fysiotherapie, Oefentherapie, Huidtherapie en Logopedie verlengd met 30 dagen. De tekentermijn voor deze overeenkomst komt hiermee in totaal op 60 dagen. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor Fysiotherapie, Oefentherapie, Huidtherapie en Logopedie nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.
Update 2-11-2018
 • GGZ-vrijgevestigden: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomst GGZ-vrijgevestigden verlengd. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor GGZ-vrijgevestigden nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.
 • GGZ-instellingen: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten GGZ instellingen basis en plus verlengd tot 15 november. De reden is dat er technische problemen hebben plaatsgevonden waardoor zorgaanbieders niet in staat waren om de overeenkomst in te zien. De tekentermijn is hierop aangepast.
 • Paramedische zorg: De Friesland heeft een aanvulling gedaan op het proces/tijdspad Paramedische zorg. Sommige aanbieders van paramedische zorg hebben de aangeboden overeenkomst voor 2019 (-2020) in eerste instantie niet geaccepteerd. Zij hebben echter wel binnen de tekentermijn hun vragen over dan wel bezwaren tegen de overeenkomst geuit. Omdat De Friesland soms pas na afloop van de tekentermijn gelegenheid heeft om op deze vragen dan wel bezwaren te reageren, acht zij het redelijk om deze aanbieders alsnog de mogelijkheid te geven de overeenkomst te accepteren. In lijn hiermee is de tekst van het inkoopbeleid aangepast; zie aldaar.
 • Wijkverpleging / ELV / GRZ: De contractering is nog niet volledig afgerond. Daarom is de planning gewijzigd. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de zorgaanbieder als gecontracteerde zorgaanbieder opgenomen in “Zorgzoeker” op onze website.

Update 9-11-2018

 • Aanscherping inkoopbeleid Telemonitoring: Vanaf 2019 is er een passende financiering voor telebegeleiding bij Chronisch Hartfalen vanuit de Zvw. Zorgaanbieders kunnen telebegeleiding inzetten als integraal onderdeel van het zorgpad Chronisch Hartfalen. Bij het maken van afspraken met de zorgaanbieder hierover hanteert De Friesland hetzelfde beleid als Zilveren Kruis. Dit beleid is te vinden op de site van Zilveren Kruis. In dit beleid staat onder welke voorwaarden telebegeleiding voor Chronische Hartfalen wordt ingekocht. Geïnteresseerde aanbieders maken afspraken via De Friesland, u kunt zich melden bij de accountmanager of via www.defriesland.nl/zorgaanbieders.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst basis huisartsenzorg: Doordat sluiten van de overeenkomst meer tijd in beslag neemt dan verwacht, zijn wij niet in staat om per medio november 2018 de contractering op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal per medio december 2018 wel het geval zijn.
 • Ketenzorg. Overeenkomst ketenzorg: Doordat het zorginkooptraject meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij niet in staat om uiterlijk medio november 2018 de contractering op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal uiterlijk medio december 2018 wel het geval zijn.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst innovatie/zorgvernieuwing (S3). Zorgaanbieders met een overeenkomst huisartsenzorg: Doordat het zorginkooptraject meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij niet in staat om per medio november 2018 de contractering op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal per medio december 2018 wel het geval zijn.
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst innovatie/zorgvernieuwing (S3). Zorgaanbieders zonder een overeenkomst huisartsenzorg:  Doordat met name de ontwikkeling van nieuwe zorgprestaties meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, is De Friesland niet in staat geweest om zorginkoopgesprekken uiterlijk 1 november 2018 op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal uiterlijk 1 december 2018 wel het geval zijn. De contactering zal daarna in afstemming met de zorgaanbieders zo spoedig mogelijk plaats vinden.
 • Eerstelijns diagnostiek: Op 1 oktober zijn de tarieven aangeboden maar medio november is de contractering nog niet afgerond. Dit zal medio december 2018 het geval zijn. De reden hiervoor is dat de propostie van een aantal zorgaanbieders is gewijzigd. Dit leidt tot vertraging van het contracteringsproces. 
Update 14-12-2018
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst basis huisartsenzorg: Doordat sluiten van de overeenkomst meer tijd in beslag neemt dan verwacht, zijn wij niet in staat om per medio december 2018 de contractering op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal eind december 2018 wel het geval zijn.  
 • Huisartsenzorg. Overeenkomst innovatie/zorgvernieuwing (S3). Zorgaanbieders met een overeenkomst huisartsenzorg: Doordat het zorginkooptraject meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht, zijn wij niet in staat om per medio december 2018 de contractering op een zorgvuldige wijze af te ronden. Dit zal eind december 2018 wel het geval zijn.
 • Eerstelijns diagnostiek: Voor 1 oktober zijn de tarieven aangeboden maar medio december is de contractering nog niet afgerond. Dit zal eind december 2018 het geval zijn. De reden hiervoor is dat de propositie van een aantal zorgaanbieders is gewijzigd. Dit leidt tot vertraging van het contracteringsproces.
 • Gecombineerde Leefstijl (GLI): De contractering van de GLI is nog niet afgerond. Dit zal eind december 2018 het geval zijn. De reden hiervoor is dat de zorgaanbieders meer tijd nodig hebben om te bepalen of zij de GLI vanaf 2019 kunnen aanbieden. Dit leidt tot vertraging van het contracteringsproces.
Update 21-12-2018
 • Wijkverpleging: per 1-1-2019 mag op basis van het contract wijkverpleging voor basis en /of regioaanbieders ook verzorging en een beperkt aantal handelingen worden geleverd aan verzekerden onder de 18 jaar. Aanpassing is noodzakelijk voor invulling van de plicht die verzekeraars hebben om voldoende zorgaanbod te bieden aan verzekerden.

Update 28-12-2018

 • De contractering van de GLI is helaas nog niet afgerond. Streven is eind januari 2019 de contractering af te ronden. De reden hiervoor is dat de zorgaanbieders meer tijd nodig hebben om te bepalen of zij de GLI vanaf 2019 kunnen aanbieden. Dit leidt tot vertraging van het contracteringsproces.

Update 3-1-2019

 • Paramedische zorg. Diëtetiek: De Friesland heeft een aanvulling gedaan op het proces/tijdspad Paramedische zorg, omdat zij heeft besloten om de prestatie ‘Telefonische zitting Diëtetiek’ voor 2019 en 2020 alsnog in te kopen. Om die reden geeft De Friesland de zorgaanbieders diëtetiek die binnen de tekentermijn de aangeboden overeenkomst niet hebben geaccepteerd, omdat deze prestatie daarin niet was opgenomen, alsnog de mogelijkheid om de overeenkomst te accepteren. In lijn hiermee is de tekst van het inkoopbeleid aangepast; zie aldaar.

Accenten zorginkoop

Het accent voor 2019 ligt op:

 • Algemeen overkoepelend
  • Mensen verbinden: Voor een gezonde leefstijl en samenredzaamheid organiseren vanuit een gemeenschapszin.
  • Gezondheid versterken: Vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren. Meer focus op vitaliteit en preventie.
  • Zorg verbeteren: Vanuit klantperspectief meer samenhang creëren tussen de verschillende zorgdomeinen. Daarnaast ook zorg slim organiseren en inzet van nieuwe technologieën.
 • Door inzet op:
  • Preventie en vitaliteit
  • herallocatie en substitutie (duurzame (curatieve) zorg)
  • Integraliteit (over domeinen heen, bijvoorbeeld SM1)

Planning en tijdspad

Vanaf april tot en met oktober sluiten we de contracten met zorgaanbieders. Op 1 november hebben we alle zorg ingekocht. Het tijdspad voor het zorginkoopproces 2019 staat in onderstaand schema.
Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Tijdspad Zorginkoopproces

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het Zorginkoopplan 2019.

Samenwerking met Zilveren Kruis

In het kader van de fusie met Zilveren Kruis* vinden we het belangrijk om te noemen dat we ons eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid opstellen. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. Wij kopen de zorg zelfstandig in voor onze klanten en deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

 • Gezamenlijke inkoop voor medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen), Wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV). Dit betekent dat wij de zorg voor Zilveren Kruis inkopen in Friesland en Zilveren Kruis de zorg buiten Friesland voor ons inkoopt.
 • Zilveren Kruis koopt alle zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten in.

Nieuw in 2019: Vooralsnog wordt de gezamenlijke inkoop aangevuld met huidtherapie, ergotherapie, logopedie, geboortezorg, GGZ vrijgevestigden. Dure (extramurale) geneesmiddelen, voetzorg/podotherapie, een klein deel van hulpmiddelenzorg (zie tabel bij inkoopspecificaties) wordt door Zilveren Kruis ingekocht. Fysiotherapie en oefentherapie kopen we zelf in maar indien mogelijk nog in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze verstrekkingen.

*Per 1 januari 2018 zijn De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis gefuseerd. In overeenkomsten die we sluiten met zorgaanbieders houden we hier al rekening mee. Momenteel onderzoeken we voor welke onderwerpen we de contractering kunnen samenvoegen. Eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen plaatsen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2018 op onze website.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2018.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.