Zorginkoopplan 2020

In ons Zorginkoopplan 2020 (pdf) leest u waar onze focus voor dit jaar ligt en hoe we met u willen samenwerken. Ons uitgangspunt is om de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de Wet Langdurige zorg. Het inkoopbeleid van de wet Langdurige zorg publiceren we uiterlijk 1 juni. 

Update 29-1-2020:

 • Huisartsenzorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige) en Ketenzorg/multidisciplinaire zorg): De planning is aangepast. De reden is dat het zorgverlenersportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Huisartsenzorg.
 • Eerstelijnsdiagnostiek: De planning is aangepast. De reden is dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Eerstelijnsdiagnostiek.

Update 24-12-2019:

 • Huisartsenzorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige) en Ketenzorg/multidisciplinaire zorg): De planning is aangepast. De reden is dat het zorgverlenersportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden. Voor de Ketenzorg/multidisciplinaire zorg komt daar nog bij dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Huisartsenzorg.
 • Eerstelijnsdiagnostiek: De planning is aangepast. De reden is dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Eerstelijnsdiagnostiek.
 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): De planning is aangepast. De reden is dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Update: 4-12-2019

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): De planning is aangepast. De reden is dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
 • Eerstelijnsdiagnostiek: De planning is aangepast. De reden is dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Eerstelijnsdiagnostiek.

Update: 21-11-2019

 • Paramedische zorg: De Friesland heeft een aanvulling gedaan op de planning Paramedische zorg. Sommige aanbieders van paramedische zorg hebben de aangeboden overeenkomst voor 2020 (-2021) in eerste instantie niet geaccepteerd. Zij hebben echter wel binnen de tekentermijn hun vragen over dan wel bezwaren tegen de overeenkomst geuit. Omdat De Friesland soms pas net voor het einde of na afloop van de tekentermijn gelegenheid heeft om op deze vragen dan wel bezwaren te reageren, acht zij het redelijk om deze aanbieders de tijd en de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog te accepteren. In lijn hiermee is de tekst van het inkoopbeleid aangepast; zie aldaar.

Update: 15-11-2019

 • Huisartsenzorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige) en Ketenzorg/multidisciplinaire zorg): De planning is aangepast. De reden is dat het zorgverlenersportaal nog niet gereed is om van daaruit de overeenkomsten te kunnen aanbieden. Voor de Ketenzorg/multidisciplinaire zorg komt daar nog bij dat de inkoopgesprekken meer tijd in beslag nemen dan oorspronkelijk ingeschat. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Huisartsenzorg.

Update: 1-11-2019

 • Vrijgevestigde zorgaanbieders GGZ: vanaf 2020 is een aantal nieuwe prestaties toegevoegd die kunnen worden gedeclareerd voor de SGGZ. Omdat voor deze prestaties niet een tarief 2019 bestaat is besloten om voor deze prestaties het (overeengekomen) tariefpercentage toe te passen op het maximum NZa tarief 2020.

Update: 18-10-2019

 • Medisch specialistische zorg: intramurale farmacie: correctie artikel 22 lid 5 deel 2B overeenkomst MSZ 2020. We hebben in de overeenkomst een fout gecorrigeerd. Het betreft een correctie op het percentage van nacalculatie bij overschrijding financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen. Dit percentage is aangepast ten gunste van de aanbieder. De nieuwe versie van onze overeenkomst is via e-mail aan u verstuurd. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw zorginkoper.
 • Wijkverpleging: voor 2020 wordt een gewijzigde procedure voor wijkgericht werken gehanteerd. De indieningstermijn is tevens verlengd tot uiterlijk 15 november 2019.
 • Huisartsenzorg (Innovatie/zorgvernieuwing (S3) (en overige)): De planning van het versturen van de overeenkomsten is nader gespecificeerd om dit voor de zorgaanbieders nog inzichtelijker te maken. Zie verder het Zorginkoopplan 2020, Inkoopspecificaties Huisartsenzorg.

Update: 10-10-2019

 • Paramedische zorg: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten voor Fysiotherapie en Oefentherapie verlengd met 30 dagen. De tekentermijn voor de overeenkomsten komt hiermee in totaal op 60 dagen. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor Fysiotherapie en Oefentherapie nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.
 • Geboortezorg: Verloskunde en Echobureaus: De Friesland heeft de termijn voor het tekenen van de overeenkomsten Verloskunde en Echobureaus verlengd met 30 dagen. De tekentermijn voor de overeenkomsten komt hiermee in totaal op 60 dagen. De reden is dat De Friesland de contracteergraad voor Verloskunde en Echobureaus nog niet hoog genoeg vindt en de zorgaanbieders langer de gelegenheid wil geven om de betreffende overeenkomsten te sluiten.

Update 09-10-2019
Intramurale Farmacie:

 • Financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen later beschikbaar via zorgverlenersportaal
  In ons inkoopdocument intramurale farmacie staat dat de financiële deelafspraak en de prijslijst op 1 oktober via het zorgverlenersportaal beschikbaar zouden zijn. De financiële deelafspraken en prijslijsten waren op die datum wel beschikbaar maar per abuis niet in het zorgverlenersportaal geplaatst. Dit hebben wij op 4 oktober gecorrigeerd.
 • Sommige ziekenhuizen later op de hoogte van nacalculatie-afslag
  In het inkoopdocument hebben we gemeld dat de nacalculatie-afslag op 1 augustus bekendgemaakt zou worden. De hoogte van de afslag was op 1 augustus bekend. Onze inkopers hebben de ziekenhuizen hierover vanaf 1 augustus persoonlijk geïnformeerd. Ziekenhuizen zijn hierdoor mogelijk later dan deze datum ingelicht. Inmiddels is de hoogte van de nacalculatie-afslag ook verwerkt in de modelovereenkomst medisch-specialistische zorg.

Update 30-07-2019

 • Geboortezorg: In het Zorginkoopplan 2020 is aangegeven dat in de 2e helft van augustus 2019 de contracten voor Verloskunde en Echobureaus aangeboden zullen worden via de digitale inkoopapplicatie. Helaas is dit niet correct in het Zorginkoopplan aangegeven. De contracten voor Verloskunde en Echobureaus zullen niet in de tweede helft van augustus 2019 maar in de eerste helft van september 2019 aangeboden worden.
 • Farmacie: De directie van Zilveren Kruis heeft besloten om per 1 januari 2020 een uniform Zorginkoopbeleid voor extramurale farmacie voor alle labels vallend onder Achmea Zorgverzekeringen. N.V. te hanteren. Met dit besluit benut Zilveren Kruis de mogelijkheid optimaal de synergie voordelen door te vertalen naar de apotheekhoudenden en de klanten van Zilveren Kruis en De Friesland. Dit betekent dat ook de inkoop extramurale farmacie voor het label De Friesland hier per genoemde datum onder valt. Het op 1 april 2019 gepubliceerde Zorginkoopbeleid 2020 voor de extramurale farmacie van De Friesland wordt vervangen door het Zorginkoopbeleid 2020 van Zilveren Kruis. Via de volgende link vindt u het Zorginkoopbeleid 2020 van Zilveren Kruis: Inkoopbeleid Extramurale Farmacie 2020. Het op 1 april 2019 gepubliceerde Zorginkoopbeleid van De Friesland komt hiermee te vervallen.

Update 15-07-2019

 • Het inkoopbeleid Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen is gepubliceerd.

Update 28-6-2019

 • HIZ. De NZa heeft in juni 2019 de Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 - BR/REG - 20133 gepubliceerd. Artikel 5.2.7 van deze beleidsregel is gewijd aan deelname aan het programma OPEN.
 • Geboortezorg. Het aanbieden van de overeenkomsten voor Geboortezorg zal voor de contractering van 2020 verlopen via de inkoopapplicatie Vecozo.

Update 17-06-2019

 • Paramedische zorg. Fysiotherapie: In het Zorginkoopplan 2020 was aangegeven dat De Friesland – zodra hieromtrent de vereiste duidelijkheid was verkregen – nog bekend zou maken welke behandelindex (BI) (de landelijke of de eigen van De Friesland) voor de contractering 2020 gehanteerd zou worden. Daarbij zou dan tevens bekend gemaakt worden welke afkapwaarden (de BI-waarden die samen met de andere inkoopeisen aangeven of je voor het ene of voor het andere contract in aanmerking komt) daarbij zouden horen.
  De vereiste duidelijkheid is inmiddels verkregen en De Friesland maakt hierbij bekend dat zij de berekende landelijke behandelindex voor de contractering 2020 zal hanteren. Voor de afkapwaarden die daarbij horen, verwijzen wij u naar de tekst van de Inkoopspecificaties Paramedische zorg (zie het Zorginkoopplan 2020 vanaf pagina 35) waar deze zijn ingevuld. De afkapwaarden zijn gelijk aan die van vorig jaar met dien verstande dat men met een berekende landelijke BI van 100 nu ook in aanmerking kan komen voor een 3* overeenkomst, mits aan alle andere bijbehorende inkoopeisen is voldaan.

Update 31-05-2019

 • Ketenzorg: conform zorginkoopbeleid 2020 publiceert De Friesland de inkoopvoorwaarden Ketenzorg (pdf).
 • Geboortezorg: Het is nog niet duidelijk welke inkoopapplicatie gehanteerd gaat worden voor het aanbieden van de overeenkomsten. Uiterlijk 1 juli laten wij u weten welke applicatie gebruikt gaat worden.

Accenten zorginkoop

Met ons zorginkoopplan zetten we koers vanuit het thema Zorg verbeteren voort. Door inzet op o.a.:

 • Herallocatie, substitutie (duurzame (curatieve) zorg) en herschikking zorglandschap
 • Integraliteit (over domeinen heen, bijvoorbeeld Sociaal Medische 1e lijn)
 • De juiste zorg op de juiste plaats, Zorg veilig thuis en e-health
 • Integrale klantreis binnen de chronische zorg en ouderenzorg
 • Preventie en vitaliteit

Planning en tijdspad

""

Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen (pdf) over het Zorginkoopplan 2020.

Samenwerking met Zilveren Kruis

De Friesland hanteert haar eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. We kopen de zorg in voor onze verzekerden, deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis. Er zijn binnen de samenwerking met Zilveren Kruis 3 manieren waarop we de zorginkoop vorm geven:

 1. De Friesland en Zilveren Kruis kopen elk de zorg in voor hun eigen verzekerden.
 2. De Friesland koopt de zorg binnen Friesland in voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis. Zilveren Kruis koopt buiten Friesland de zorg voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis in.
 3. Zilveren Kruis koopt de zorg in voor verzekerden van Zilveren Kruis en De Friesland.

Inkoopbeleid inkopende partij van toepassing

Het inkoopbeleid van de inkopende partij is steeds van toepassing. We verwijzen u hier naar het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.

 • Voor de volgende zorgsoorten koopt De Friesland de zorg binnen Friesland in voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis; Zilveren Kruis koopt buiten Friesland de zorg voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis:
  • Medisch-specialistische zorg (MSZ)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen en vrijgevestigden)
  • Wijkverpleging
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV)
  • Geboortezorg
 • Zilveren Kruis koopt alle zorg landelijk in voor:
  • Zintuiglijk Gehandicapten
  • Dure (extramurale) geneesmiddelen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Voetzorg/podotherapie
  • Deel van hulpmiddelenzorg.

Nieuw in 2020

Zilveren Kruis koopt logopedie, mondzorg en een deel van de hulpmiddelenzorg landelijk en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in voor verzekerden van Zilveren Kruis en De Friesland. Fysio- en oefentherapie, stoppen met roken, eerstelijnsdiagnostiek kopen we namens elkaar in. Voor extramurale farmacie is besloten dat deze door Zilveren Kruis wordt ingekocht en hierdoor vervalt het beleid van De Friesland (30-07-2019). Zie verder voor toelichting ook de zorgsoorten. Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze zorgsoorten.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2019

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor